Welkom en doe mee aan een van onze activiteiten.

Buurtsport is tot stand gekomen door een initiatief van Utrechtse vrijwilligers.

wat is buurtsport

Buurtsport bouwt aan een leefbaar en kansrijke buurt via sport en andere maatschappelijke activiteiten. We doen dit via laagdrempelige organisatievormen voor sport- en bewegingsbeoefening en een aanbod van kennis en ervaring. We kiezen hierbij voor samenwerking met netwerkpartners en waar mogelijk voor duurzame verzelfstandiging van onze initiatieven via empowerment van onze deelnemers en partners. Het aanbieden van aantrekkelijke sportactiviteiten in de eigen woon – en leefomgeving aan de bewoners, met het accent op buitenactiviteiten. Buurtsport wordt ingezet in de verschillende wijken. Buurtsport biedt op inclusieve, duurzame en toegankelijke wijze kansen tot sport en beweging voor alle mensen in maatschappelijk kwetsbare buurten.

Buurtsport wil de betrokkenheid van de burgers versterken in de samenleving. Buurtsport heeft aandacht voor wederzijds begrip, respect, dialoog en educatie en vind dit noodzakelijk voor het welzijn van de Nederlandse samenleving.

Buurtsport levert een belangrijke bijdrage om de onderlinge samenwerking en cohesie in de wijken te bevorderen. Buurtsport tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten en organiseren van buurtsport aanbod en buurt sportprogramma’s.

Activeren, motiveren en stimuleren van burgers door het aanbieden van diverse activiteiten en projecten voor jong en oud.

Portrait of an excited young african couple with skateboards having fun together at the skate park
Jongen sport in zijn buurt in Utrecht

werk

Pak deze afslag als je op zoek bent naar betaald werk.

ontdek meer button

Vrije tijd

Je hebt voorrang als je op zoek bent naar een leuke activiteit.

deze kant op knop

Begeleiding

Stop hier als je op zoek bent naar de juiste begeleiding.

kom maar mee knop

Projecten

Je bent hier gearriveerd bij de juiste projecten

verkeersregelaar

BUURTSPORT - DOELSTELLINGEN

Kerndoelstelling van Buurtsport kan beschreven worden als: Het stimuleren en bevorderen van de sportieve recreatie van jong en oud in de eigen woon- en leefomgeving. Daarnaast werkt buurtsport aan een aantal andere doelstellingen: • Het bevorderen van integratie tussen buurtbewoners (kinderen, tieners en jongeren, volwassenen) door al deze groepen zoveel mogelijk bij de activiteiten te betrekken • Een laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod waar respect, inclusief werken en participatie centraal staat. Met oog voor de diversiteit willen we ruimte geven en kansen creëren voor persoonlijke ontwikkeling. • Opvangen van ‘sportkansarmen’, met mentale beperkingen of gebrekkige sociale vaardigheden) die anders uitgesloten worden van deelname. • Realiseren van volwaardige en meervoudig te gebruiken recreatieruimten in de buurten, met plaats voor sportieve activiteiten (o.a. balsporten) en het stimuleren van een actieve samenwerking tussen wijkpartners. • Verwijzen van informele sporters naar het georganiseerde clubverband.

sluit aan als partner

Buurtsport staat voor grote uitdagingen.

Alle bewoners mee laten doen. We kennen in de Utrechtse wijken veel werkloosheid, armoede, schooluitval, criminaliteit en weinig toekomstperspectief. Sommige bewoners hebben geen betaald werk, geen startkwalificatie, volgen geen onderwijs en/of worstelen met complexe problemen (verslaving, schulden, dak- en thuisloosheid). Deze bewoners lopen een groter risico op langdurige werkloosheid, armoede, schulden, dakloosheid, psychische problemen en sociaal isolement. Daarnaast vormen zij ook een risico voor de samenleving door het verlies aan arbeidspotentieel en een grotere kans op langdurige uitkeringsafhankelijkheid. Ook is de kans groter dat deze mensen eerder afglijden naar de criminaliteit. Ze zijn onbekend met arbeidsethos en krijgen vaak geen gelijke kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ze missen de nodige sociale vaardigheden om de juiste stappen te zetten bij het vinden van werk.

De eerste stap in onze werkwijze is het winnen van vertrouwen. Dit doen we door het maken van positief en menswaardig contact. Vertrouwen is immers een vereiste om mensen te kunnen motiveren en stimuleren een stap in de goede richting te zetten. Wantrouwen heeft soms de overhand. Door de vele negatieve ervaringen met organisaties en instellingen hebben ze de maatschappij de rug toegekeerd. Buurtsport wil samen met bewoners bijdragen aan een beter kwaliteit van leven en laagdrempelige en toegankelijke organisatie. Bestuur van Buurtsport staat positief tegenover initiatieven en mensen die dezelfde doelen nastreven. Buurtsport vindt het belangrijk dat wij dan van elkaars initiatieven en informatie op de hoogte zijn, om van elkaars ervaringen te kunnen leren. Dit om te streven naar een beter resultaat.

100

%

Bij Buurtsport staat de mens centraal

Missie / visie / doelstelling

Buurtsport stelt een samenleving voor waarin burgers in harmonie met elkaar in interactie zijn. Dit streven kan worden bereikt door individuen met de nodige en juiste competenties toe te rusten waardoor zij hun omgeving kunnen benaderen en toezien met respect, interesse, solidariteit, binding en betrokkenheid. Buurtsport stelt de mens centraal en besteedt aandacht aan zijn of haar betere toerusting op de toekomst. Hierbij zal educatie, sport, emancipatie en opvoeding cruciaal van belang zijn en betrekking hebben op het gedrag, gevoel en gedachte van de doelgroep. Om de daarbij benodigde kennis en vaardigheden te verwerven, competenties te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de loopbaanontwikkeling, zal Buurtsport de nodige essentiële inzet verzorgen, met behulp van vrijwilligers, om de individuen hierin te ondersteunen en te begeleiden.

Buurtsport heeft ten doel de onderlinge samenwerking en cohesie in de wijken te bevorderen, en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Buurtsport tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten en organiseren van buurtsport evenementen en buurt sportprogramma’s.

Scroll naar boven