over ons

Buurtsport stelt een samenleving voor waarin burgers in harmonie met elkaar in interactie zijn.

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact op.

0
leden

Actieve hulp van vele vrijwilligers en de inzet van externe professionals om de individuen te ondersteunen en te begeleiden.

0
activiteiten

activiteiten

Wij organiseren diverse activiteiten voor jong en oud. Hou onze agenda in de gaten!

Het bestuur

Om de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen bestaat het bestuur van stichting Buurtsport uit drie personen met gelijkheid van stemmen. Het bestuur heeft een taakverdeling gemaakt. De voorzitter houdt zich bezig met de financiële acquisitie, public relations, netwerken en communicatie. De secretaris ondersteunt bij alle vormen van communicatie, stelt notulen op, ondersteunt bij het schrijven van beleidsstukken en het onderhouden van de internet pagina. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer. Jaarlijks stemt hij dit af met de andere bestuursleden. Buurtsport heeft geen betaalde personeel in dienst. De vele vrijwilligers zijn dagelijks actief bij de vele activiteiten en bij de projecten huren we deskundigen in of laten het verzorgen door de projectpartners. Het algemeen recreatieve aanbod wordt mede uitgevoerd door de bewoners die ook beschikken over de nodige affiniteit  en de positieve omgang met de doelgroep.

 

Het bestuur van Buurtsport bestaat uit:

Voorzitter:  Dhr. A. Genc

Penningmeester: Dhr. A. Osanmaz

Secretaris: Mvr. Z. Dinc

Buurtsport werft haar financiële middelen in de vorm van sponsoring, donaties (giften), subsidies via gemeentes, jaarlijkse donaties en bijdragen van derden. Buurtsport is een open en slagvaardige organisatie.

De bestuurders van Buurtsport zetten zich vrijwillig in.  De ontvangen gelden, worden aangewend ten
behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de organisatie.

2050

Financiën

Om de doelen van Buurtsport te kunnen realiseren zijn financiële middelen nodig. Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten en basis kosten om de stichting draaiende te kunnen houden. Wil Buurtsport kunnen groeien tot een landelijk aanspreekpunt dan zijn meer duurzame middelen noodzakelijk voor onder andere: – voorlichtingsmateriaal (brochures, folders, website, sociale media), informatievoorziening, – ontwikkeling van de organisatie, – realisatie van projecten en activiteiten voor de doelgroep van lokaal naar regionaal, naar landelijk niveau, – nieuwe samenwerkingsvormen. Buurtsport heeft geen winstoogmerk.

Beheer Financiële middelen

Boekjaar en jaarrekening

Aan het einde van ieder boekjaar (= kalenderjaar) worden de boeken afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, evenals een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

Jaarverslag

Het bestuur van Buurtsport stelt jaarlijks een verslag op waarin de activiteiten van het bestuur en de besteding van de financiële middelen in het afgelopen jaar zijn vastgelegd. Het jaarverslag bevat tevens de jaarrekening en de begroting. Op deze wijze legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid.

volg ons, doe mee

Doe mee met activiteiten of meld je aan als vrijwilliger en maak impact

onze samenwerkingspartners:

Scroll naar boven